Skip to content

E scooter verhuur informatie

Wat is een E-scooter

Met de E-chopper ontdek je op een ontspannen manier de prachtige omgeving van de Bollenstreek. De E-scooters zijn elektrisch aangedreven, en milieuvriendelijk. Je trekt met de Spyder Wheelz E-chopper stevig op en je kunt vervolgens soepel en geruisloos de omgeving verkennen. Je zit ontspannen op de E-Chopper zonder uitstoot van schadelijke uitlaatgassen of lawaai.

Voorwaarden & Borg

Om een elektrische scooter te kunnen huren bij Beachbikes in Noordwijk dien je aan aan aantal voorwaarden te voldoen. 

Als je bij ons een E-scooter wilt huren, dan betaal je vooraf aan de huur een borg. De borg is € 50,- per E-Chopper en moet contant betaald worden!

Op het verhuurcontract staat vermeldt dat bij schade (anders dan gebruiksschade) de huurder van de E-chopper aansprakelijk is voor toegebrachte schade. Deze kosten worden eventueel met de borg verrekend. 

ALGEMENE VOORWAARDEN BEACHBIKES NOORDWIJK

Artikel 1

 

 1. De partijen verklaren het aantal kilometers dat de kilometerteller als afgelegd aangeeft, als juist te aanvaarden.

 

Artikel 2

 

 1. Gedurende de tijd dat de huurder over de E-chopper of E-chopper’s beschikt, zijn alle kosten aan het gebruik van de E-chopper verbonden voor rekening van de huurder. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, opladen, stalling en bandenreparaties.
 1. Eventuele sleep- en transportkosten van de E-chopper en/of (bij)rijder(s) zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 3

 

Reparaties aan de E-chopper zonder toestemming van de verhuurder zijn voor rekening van de huurder.

Artikel 4

 

De huurder is aansprakelijk voor de schade door, maar niet uitsluitend, verlies, diefstal of molest van bijgeleverde goederen, hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, kentekenbewijs, verzekeringsbewijs, sleutel(s), of slot(en).

Artikel 5

 

De huurder verklaart bekend te zijn met het feit dat er met betrekking tot de E-chopper geen andere verzekeringen zijn afgesloten dan de uitdrukkelijke genoemde WA-verzekering. De WA-verzekering heeft een maximaal eigen risico van EU. 1.000,—.    Bij schade aan derde door toedoen van huurder is het eigen risico voor rekening van huurder. Eventuele andere of verdergaande verzekeringen die door de huurder gewenst mochten worden, moeten door de huurder zelf en voor eigen rekening worden gesloten. Bij diefstal indien buiten de macht om van de huurder dient de huidige dagwaarde van het gestolen voortuig binnen 48 uur betaald te worden aan Beachbikes. De vastgestelde dagwaarde van een E-chopper per stuk, exclusief 21% BTW, bedraagt € 1444,99.

Artikel 6

 

 1. De huurder is aansprakelijk voor alle toegebrachte schade die gedurende de huurperiode aan de E-chopper met toebehoren mocht worden toegebracht. De daaruit voortvloeiende gevolgschade, wel of niet met schuld van de huurder en onverschillig of zoiets in of buiten overmacht geschiedt. De staat waarin huurder de E-chopper ontvangt zal bij aanvang worden bepaald en door ondertekening van deze overeenkomst worden vastgelegd.
 1. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van bijrijder(s) of derden, waarvoor de verhuurder op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn en waarvoor onder de WA- verzekering door de verhuurder geen dekking mocht worden gegeven.
 1. De huurder vrijwaart de verhuurder van alle boetes, transacties en administratieve maatregel e.d., die aan de verhuurder mochten worden opgelegd ter zake van, gedurende de huurtijd door de huurder en/of de bestuurder en/of bijrijder(s), gepleegde misdrijven en overtredingen. Voor dergelijke boetes, transacties en administratieve maatregel draagt de huurder in de v.  Verhouding tot de verhuurder, en voor zover mogelijk ook extern, het volledige risico en de volledige verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid.
 1. De leden 2 en 3 zijn niet van toepassing wanneer de huurder bewijst dat de door verhuurder verschuldigde, bedragen een gevolg zijn van een defect van de E-chopper dat al aanwezig was bij de aanvang van de huur.

Artikel 7

 

Bij schade of diefstal, wel of niet ontstaan door schuld van de huurder, opgetreden met betrekking tot de E-chopper en/of enig daarbij behorende documenten en/of enige daar bijbehorende andere zaak, dan wel toegebracht aan enige derde, is de huurder verplicht de verhuurder daarvan onmiddellijk telefonisch in kennis te stellen en bovendien schriftelijk te bevestigen. De huurder is verplicht de door de verhuurder te geven instructies op te volgen en zo mogelijk door politie proces-verbaal van het voorval te laten opmaken. Bij nalaten van het hiervoor genoemde kennisgeving, en bij niet opvolgen van instructies, zal de huurder voor de door dit verzuim, eventueel door de verhuurder, te lijden schade aansprakelijk zijn. Het eigen risico bedraagt maximaal € 1000,- euro voor de WA-verzekering. 

 

Artikel 8

Voor eventuele kosten en/of schade, welke voor de huurder of de bestuurder van de E-chopper of bijrijder(s) daarvan mocht(en) ontstaan, ten gevolgen van enig schade en/of defect en/of verlies aan c.q. van de E-chopper met toebehoren of aan derde toegebracht, draagt de verhuurder geen aansprakelijkheid.

Artikel 9

 

Wanneer de E-chopper per dag is verhuurd, wordt een nieuwe daghuur in rekening gebracht wanneer de E-chopper niet ’s avonds voor 18:00 terug is gegeven aan de verhuurder. Bij langer gebruik van de E-chopper dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven de bepalingen van deze huurovereenkomst van kracht, zolang niet de afgesproken maximum verlenging van de huurtijd wordt overschreden. Inlevering na 18:00 doordeweeks of na 18:00 in het weekeind, per half uur 20,00 euro per scooter.

Artikel 10

 

Wanneer de gehuurde E-chopper niet binnen de maximaal verlengde termijn van de huurtijd bij de verhuurder weer is afgeleverd, is de huurder aan de verhuurder voor iedere dag dat de E-chopper te laat wordt teruggebracht, zonder dat daarvoor enig ingebrekestelling is vereist, verschuldigd een boete van 75,00 euro per dag of 10,00 euro per uur na de afgesproken aflevertijd zoals bepaald in artikel 9

Artikel 11

 

De verhuurder heeft het recht de huurovereenkomst altijd zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, wanneer naar zijn oordeel de E-chopper door de huurder niet op zorgvuldige manier wordt gebruikt. Een dergelijke ontbinding van de overeenkomst ontdoet huurder niet om van zijn verplichting om te betalen voor de tijd waarin huurder de brommers /scooters in gebruik heeft genomen en is verplicht deze betalingen te voldoen en heeft huurder in geen geval recht op teruggave van de betaalde huur penningen.

Artikel 12

 

De huurder betaalt een borg van 50,00 euro per voertuig voor aanvang van de verhuur.

Deze borg krijgt de huurder terug na de huurperiode, als de/het voertuig(en) in dezelfde staat, als bij ontvangst, teruggebracht wordt. De verhuurder is gerechtigd het bedrag van een eventuele schadevergoeding met de gestorte waarborgsommen te verrekenen. Onverminderd het recht van de verhuurder op aanvullende schadevergoeding. De som van alle waarborgsommen betaald door uw hele groep kan hiervoor, wanneer nodig, aangewend worden.

Artikel 13

 

Bij eventuele schade en/of diefstal tijdens de huurperiode, dient de huurder de verhuurder hiervan onmiddellijk telefonisch kennis van te stellen. Wanneer de huurder schade aan het voertuig toebrengt en dit niet meldt of verzwijgt naar de verhuurder, staat hier een boete tegenover van 50,00 euro per voertuig /scooter, deze is exclusief de betaalde waarborgsom of schade /reparatiekosten van het voertuig. Het hier voor genoemde voorwaarden geldt per voertuig.

Artikel 14

Annuleringsvoorwaarden 

 

Annulering evenement:      

 • Meer dan 2 maanden voor aanvang         15% van het totale factuurbedrag
 • Meer dan 1 maand voor aanvang              35% van het totale factuurbedrag
 • Meer dan 14 dagen voor aanvang             60% van het totale factuurbedrag
 • Meer dan 7 dagen voor aanvang               85% van het totale factuurbedrag
 • Bij 7 dagen of minder voor aanvang        100% van het totale factuurbedrag

 

Slecht weer bij uw boeking?

We begrijpen dat mensen soms hun boeking willen verplaatsen vanwege mogelijk slecht weer, maar helaas hebben we geen controle over het weer. Aan de kust is het weer vaak onvoorspelbaar en we zien dat voorspellingen regelmatig veranderen. Om die reden wachten we tot 12-24 uur voor aanvang van de activiteit om de weersverwachtingen te bekijken en nemen we pas op het laatste moment een beslissing of de activiteit doorgaat of niet.

In welke situaties is het mogelijk om een boeking te verplaatsen?

Meestal gaan onze E-chopper tours altijd door, omdat deelnemers zich kunnen kleden op het weer. Alleen bij extreem slechte omstandigheden, zoals storm of aanhoudende hevige regen, bieden we de optie om de boeking kosteloos te verplaatsen naar een andere datum binnen hetzelfde jaar. Als we zien dat de weersvoorspellingen echt slecht zijn (wat vaak pas 12-24 uur voor aanvang duidelijk wordt), sturen we u een e-mail om te vragen of u de boeking wilt verplaatsen of niet.

 

Pech onderweg?

Heb je onderweg problemen met jouw E-Chopper of een andere vraag? Neem dan direct contact op met ons Noodnummer en probeer zo duidelijk te vermelden wat het probleem is en waar je bent. Onze medewerker komt dan zo snel mogelijk met de service wagen naar jou toe (met eventueel een nieuwe E-Chopper zodat je de tocht voort kan zetten). 

Het noodnummer is: 06-19184288